QQ浏览器 不能使用极速上传吗?

2018-04-18 07:31:47 只看楼主 倒序浏览

QQ空间 为什么不能使用极速上传?
路飞✌ 3级
8 帖子 112 经验
13 条回复
2018-04-18 09:52:27 沙发
你指的是什么的急速上传?
Kirito丶城 0级
407 帖子 -9999906 经验
2018-04-19 19:44:56 板凳
Kirito丶城 发表于 2018-04-18 09:52:27 
你指的是什么的急速上传?

QQ空间的啊
路飞✌ 3级
8 帖子 112 经验
2018-04-20 09:16:07 地板
路飞✌ 发表于 2018-04-19 19:44:56 
QQ空间的啊

那就QQ空间的问题,上传照片还是推荐用QQ空间APP,毕竟经常更新,我感觉腾讯都要放弃网页版的QQ空间了。APP能上传原画照片,还是比较爽的,而且床上去真的是原画,可以下载原图,传时候8M下载下来就是8M。
Kirito丶城 0级
407 帖子 -9999906 经验
2018-04-21 21:43:02 4#
极速上传近一个多月都不能使用了,安装了插件,但上传照片时点击了极速上传没有反应,仍然是普通上传(H5)不知道什么原因,使用极速上传好多年了,从来没有出现过这种情况,而且我试了QQ浏览器,360极速浏览器,世界之窗浏览器,火狐浏览器,360度安全浏览器,都不行,而且更换过三台电脑也无法搞定。以前一直使用的是360极速浏览器,使用了帮助QQ方面一直没有回应,那象苹果在邮件设置无法收件后询问,3个小时不到就有回音,国内的服务商走的路的确还很长。
寒树 1级
1 帖子 3 经验
2018-04-23 09:02:17 5#
寒树 发表于 2018-04-21 21:43:02 
极速上传近一个多月都不能使用了,安装了插件,但上传照片时点击了极速上传没有反应,仍然是普通上传(H5)不知道什么原因,使 ...

说的就像QQ有什么反馈会*你一样,就算是有人发送**信息,诈骗信息(包括聊天,说说,圈人等功能)举报都不会做处理,现在QQ觉得自己很*,管你?不存在的!
Kirito丶城 0级
407 帖子 -9999906 经验
2018-05-07 00:07:02 6#
我也遇到了
mangolee 1级
1 帖子 2 经验
2018-05-11 17:24:56 7#
极速上传安装了但是点极速上传没反应,还是普通上传
寂寞帝 2级
6 帖子 15 经验
2018-05-11 17:27:37 8#
Kirito丶城 发表于 2018-04-23 09:02:17 
说的就像QQ有什么反馈会*你一样,就算是有人发送**信息,诈骗信息(包括聊天,说说,圈人等功能)举报都不会做处理,现在Q ...

我经常举报给我QQ发六合彩消息的人,都提示举报成功了啊!处理方法是限制加好友
寂寞帝 2级
6 帖子 15 经验
2018-05-12 22:46:47 9#
寒树 发表于 2018-04-21 21:43:02 
极速上传近一个多月都不能使用了,安装了插件,但上传照片时点击了极速上传没有反应,仍然是普通上传(H5)不知道什么原因,使 ...

难怪了,我以为是我电脑的问题,找了好久原因,唉!极速上传很好用的,为什么不行了。。。。。。
/mg风筝与风 1级
2 帖子 3 经验
2018-05-13 12:24:09 10#
/mg风筝与风 发表于 2018-05-12 22:46:47 
难怪了,我以为是我电脑的问题,找了好久原因,唉!极速上传很好用的,为什么不行了。。。。。。

我现在感觉电脑的QQ空间像被遗弃了一样,很多东西都不支持了。腾讯主要还是在更新APP
Kirito丶城 0级
407 帖子 -9999906 经验
2018-05-17 02:03:00 11#
3月份还可以用,4月就不行了,基本每天反馈也没用,我现在对腾讯感到失望
风_ZPoH2D 1级
1 帖子 2 经验
2018-05-17 03:30:59 12#
https://www.xiami.com/collect/400213155
https://www.xiami.com/collect/400204828
http://www.4yt.net/authorcolumn/152632184231080.html
http://www.4yt.net/authorcolumn/editDescription/152632184231080.html
http://group.jd.com/thread/20000455/26239043/20001381.htm
http://group.jd.com/thread/20000455/26239044/20001381.htm
http://bbs.pinggu.org/thread-6384777-1-1.html
https://tieba.baidu.com/p/5702277583
https://tieba.baidu.com/p/5702272698
https://tieba.baidu.com/p/5702269855
https://blog.csdn.net/qq_42090247/article/details/80341838
https://zhuanlan.zhihu.com/p/36932586
http://apt.feng.com/read-5afc06af119b3bf06a8b461b.html
http://apt.feng.com/read-5afc0023119b3b843f8b4788.html
http://apt.feng.com/read-5afc01ad119b3bb8578b466c.html
http://apt.feng.com/read-5afc02ed119b3b00678b4789.html
http://blog.fang.com/100304554/19752979/articledetail.htm
http://blog.fang.com/100304554/19752990/articledetail.htm
http://blog.fang.com/100304554/19752998/articledetail.htm
http://www.hhk365.com/info/s4889532.html
http://www.hhk365.com/info/s4889548.html
https://www.jianshu.com/p/1b06e69cfdab
https://www.jianshu.com/p/4b9af3660fef
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-301818.html
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-301750.html
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-301794.html
https://www.duitang.com/blogid=927003739
https://www.duitang.com/blogid=927003765
https://www.duitang.com/blogid=927003829
https://huaban.com/pins/1652027019/
https://huaban.com/pins/1652027245/
https://huaban.com/pins/1652027455/
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15feaf6a60102xkn7.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15feaf6a60102xkn9.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15feaf6a60102xkna.html
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/368113
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/368109
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/368110
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/368111
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/368114
http://www.zhisheji.com/space-uid-373728.html
http://www.zhisheji.com/space-uid-373856.html
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=365136&yes=1
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=365137&yes=1
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=365138&yes=1
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54000055.html
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54000044.html
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54000038.html
https://www.19lou.com/board-49771526290058203-thread-48511526460908477-1.html
https://www.19lou.com/board-49771526290058203-thread-48561526460969420-1.html
https://www.19lou.com/board-49771526290058203-thread-48601526461026330-1.html
http://jw32629463chisi.lofter.com/
http://gux11667.lofter.com/
http://xnn71662.lofter.com/
https://wj.qq.com/s/2107605/663b/
https://wj.qq.com/s/2107609/e10b/
https://wj.qq.com/s/2107610/20e4/
https://www.xiami.com/collect/400333465
https://www.xiami.com/collect/400355525
https://www.xiami.com/collect/400307828
https://www.xiami.com/collect/121317255
https://www.xiami.com/collect/41649682
https://www.xiami.com/collect/277887358
https://www.xiami.com/collect/388004878
https://www.xiami.com/collect/392857563
https://www.xiami.com/collect/361712682
https://www.xiami.com/collect/29150834
https://www.xiami.com/collect/352632193
http://blog.jinti.com/ime00912/4558030.htm
http://blog.jinti.com/ime00912/4558031.htm
晓熙ル非常ㄢ汚QP 1级
3 帖子 4 经验
2018-07-11 21:34:45 13#
 极速上传仅支持Windows系统,且暂不支持Win8.1系统、IE11及以上浏览器、Chrome42及以上浏览器和64位浏览器,请使用普通上传。 
老版本哪里可以下载
韩国东大门代购_hV01Th 1级
2 帖子 4 经验
回复

您需要 登录 后才可以回帖